Britselel 76, 2000 Antwerpen

Aansprakelijkheids- en verkeersrecht

Advoteam, uw partner bij schade

Ieder van ons, particulier of ondernemer, wordt wel eens geconfronteerd met een schadegeval of verzekeringsrechtelijk probleem. De wettelijk verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en BA-uitbating zijn goed bekend.

Verzekeringen zijn inherent verbonden aan ons dagelijks functioneren :  of het nu gaat om een ongeval,  overlijden, verkeer, brand, aansprakelijkheid ouders of  bedrijfsexploitatie, vaak doen zich problemen voor bij het bepalen van de aansprakelijkheid en het verhaal van uw schade.

Uw verzekeringspolis is een contract : de verzekeraar zal zich dan ook beroepen op de contractuele bepalingen bij een schadegeval. Zo kan uw  dekking worden geweigerd omdat u uw premie niet betaald heeft, omdat u uw aansprakelijkheid heeft erkend, omdat de schade zich heeft voorgedaan voordat de polis werd afgesloten. Tevens kunnen ook problemen rijzen bij de interpretatie van uw polisvoorwaarden.

Belangrijk zijn de geschillen over verval van dekking en uitsluiting van dekking. Het verval van recht op dekking is een sanctie voor de tekortkoming van de verzekerde aan één van zijn verplichtingen. 

Een uitsluiting heeft daarentegen betrekking op de omschrijving van de dekking in de verzekeringsovereenkomst. M.a.w. impliceert een uitsluiting van dekking een afwezigheid van recht, terwijl een verval het recht ontneemt. 

Omgekeerd kan een verzekeraar geconfronteerd worden met een verzekerde die frauduleus aangifte doet van een schadegeval. Ook de overheid kan aansprakelijk zijn voor schade die U lijdt, bv. door een gebrek aan de rijbaan. 

Advoteam werd geraadpleegd naar aanleiding van een dodelijk ongeval door een gebrek aan de rijbaan, en heeft de gepaste schadevergoeding bekomen van de aansprakelijke wegbeheerder.

Vertel ons uw schadegeval, en wij adviseren U over de aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding.

Ongevallen: bijstand en advies over de aansprakelijkheid

 • buitencontractuele aansprakelijkheid (fout of onvoorzichtigheid)
 • contractuele aansprakelijkheid 
 • beroepsaansprakelijkheid of productaansprakelijkheid
 • objectieve aansprakelijkheid (bv. voor uw werknemers)

Verzekeringen

 • betwistingen over verzekeringsdekking / tussenkomst verzekeraar
 • verval van dekking  / uitsluiting van dekking / zware fout /  fraude 

Schadegevallen

 • materiële schade, letselschade, brandschade, milieuschade, enz.
 • schade een verkeersongeval
 • schade naar aanleiding van de uitbating of exploitatie van uw onderneming
 • medische schadegevallen
   
HOE MAAKT ADVOTEAM HET VERSCHIL?

Heeft u of uw onderneming brand- of waterschade? Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval al dan niet met lichamelijke letsel? Wordt uw onderneming aansprakelijk gesteld in het kader van haar bedrijfsexploitatie?Hoe schade wordt vergoed roept vaak een hoop vragen op. 
 
Aansprakelijkheidsrecht valt globaal uiteen in 2 hoofdcategorieën, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en het contractuele aansprakelijkheidsrecht. De 3 basisbegrippen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht zijn schade, fout en causaal verband.
Verder zijn er ook specifieke schadevergoedingssystemen in bijzondere wetten, zoals productaansprakelijkheid en art. 29bis WAM-wet voor schadevergoedingen aan de “zwakke weggebruikers”.
 
Naast de vele toepassingen van verzekeringsmateries ten aanzien van particulieren en verzekeraars, heeft ons kantoor een uitgebreide ervaring opgebouwd in verzekeringstechnische aangelegenheden.

Advoteam adviseert u over de haalbaarheid van de diverse verzekeringsrechtelijke vorderingen en helpt u bij het formuleren van uw schadeclaim. Omgekeerd staan wij u bij om dergelijke vorderingen af te weren. 

Wij staan u evenzeer bij tijdens onderhandelingen en bemiddelen wij graag teneinde een minnelijke regeling tot stand te brengen.
 

Heeft u een vraag of dossier voor advoteam?