Britselel 76, 2000 Antwerpen

DIENSTENWET

U vertrouwt uw dossier toe aan  ADVOTEAM Advocaten, waar iedere advocaat is ingeschreven aan de Antwerpse balie. Het kantoor  ADVOTEAM Advocaten is gevestigd te 2000 Antwerpen, Britselei 76 (België). U kan bij ADVOTEAM Advocaten terecht voor onder meer de volgende diensten:

 • Juridisch advies
 • Bijstand in geschillen voor de rechtbank

De rechtsvorm waaronder het vrij beroep wordt uitgeoefend en het ondernemingsnummer zijn de volgende :

 • Kantoor Peter Vercraeye, BV o.v.v. BVBA Peter L. G. Vercraeye  : KBO 0475.038.692  
 • eenmanszaak Lynn Cuppens : KBO 0839.490.953
 • eenmanszaak Stefanie Hens : KBO 0538.888.349
 • eenmanszaak Anouk Reusens : KBO 0838.660.911

Voor de beroepsaansprakelijkheid is ADVOTEAM verzekerd via de Collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij Bank van Breda.

U kan ADVOTEAM Advocaten bereiken via het e-mailadres legal@advoteam.be. 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Advoteam Advocaten bereiken:

 • Per post:  Britselei 76, 2000 Antwerpen
 • Per fax: + 32 3 205 06 19
 • Per e-mail: legal@advoteam.be. 
 • Per telefoon: +32 3 205 06 10

 

PRIVACY STATEMENT

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ADVOTEAM Advocaten, Britselei 76 te 2000 Antwerpen, legal@advoteam.be, tel +32 3 205 06 10
 
Op de website van ADVOTEAM Advocaten, wordt de meeste informatie ter beschikking gesteld zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Toch zal voor enkele zaken uw persoonsgegevens verzameld worden, waarna deze enkel gebruikt zullen worden voor de communicatie met de cliënt en het klantenbeheer. U hebt ten alle tijden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of volledig te laten ophouden. Indien u wenst beroep te doen op dit recht, dient u zich te richten tot legal@advoteam.be
 
De gegevens die via onze website verzameld kunnen worden, zijn uw naam en uw e-mailadres. Bijkomend kan u ons informeren in functie van welk bedrijf u ons contacteert. Na het invullen van het contactformulier, zullen wij u vragen toestemming te geven dat wij uw gegevens mogen verwerken in het kader van de reeds vermelde doeleinden. Later kan nog bijkomende informatie gevraagd worden in verband met het eventueel dossier waarbij wij u juridisch advies verstrekken, dan wel bijstaan bij een gerechtelijke procedure. Wij zullen deze bijkomende informatie dan rechtmatig verwerken op grond van het behartigen van uw belangen, alsook het uitvoeren van de overeenkomst die dan tussen ons afgesloten zal zijn. De verzamelde gegevens zullen alleen door onze eigen medewerkers verwerkt worden. De gegevens die door u werden ingegeven in de website, zullen door ons bewaard worden voor de duur van de gehele duurtijd van het dossier en de vijfjarige termijn gedurende welke wij onze dossiers bewaren na afloop van de procedure.
 
De gegevens die de klant aan ADVOTEAM verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij beveiligen uw persoonsgegevens door gebruik te maken van een firewall. Daarnaast zijn inloggegevens en een wachtwoord vereist om toegang te krijgen tot deze informatie. Uitsluitend onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.
 
ADVOTEAM zal alle persoonsgegevens geheimhouden ten opzichte van derde partijen en zal deze niet openbaar maken anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst en/of voor zover Advocatenkantoor Peter L.G. Vercraeye hiertoe wettelijke verplicht is of door een gerechtelijke uitspraak gedwongen is de persoonsgegevens openbaar te maken en of te verstrekken. 
 
De informatie waarover wij beschikken zal slechts doorgestuurd worden naar derden wanneer zij dit schriftelijk aanvragen en wanneer dit is toegelaten door de wet. Indien deze voorwaarden voldaan zijn, zullen wij de gegevens pas doorsturen in volgende gevallen:

 • wanneer u hiervoor schriftelijke toestemming gegeven hebt;
 • wanneer dit vereist is door een wettelijk geschrift;
 • indien dit voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen u en ADVOTEAM Advocaten;
 • indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een gerechtelijke procedure.

 
ADVOTEAM verklaart en garandeert dat alle werknemers of andere natuurlijke personen die onder haar verantwoordelijkheid werken en toegang hebben tot persoonsgegevens op dezelfde wijze gehouden zijn om te gaan met de persoonsgegevens waar zij toegang tot hebben.
 
Wanneer wij over persoonsgegevens van u beschikken en deze gebruiken voor verwerking, dan hebt u de volgende rechten:

 • U hebt het recht om informatie te vragen over de aard en de doelstelling van de verwerking, alsook de categorieën van persoonsgegevens waarover wij beschikken.
 • U hebt het recht om inzage te vragen in bepaalde informatie, namelijk de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de categorieën van ontvangers en de informatie waarover wij beschikken die niet rechtstreeks bij u verzameld werd.
 • U hebt het recht om een verbetering of het vervolledigen te vragen van onjuiste gegevens, alsook het recht om uw gegevens te laten wissen. 
 • U hebt het recht om de verwerking te beperken en bezwaar aan te tekenen tegen de (voorgenomen) verwerking.
 • U hebt het recht om uw de gegevens waarover wij beschikken op te vragen en te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Na ontvangst heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan derden.

 
Indien u beroep wenst te doen op één of meerder van bovenstaande rechten, dient u zich te wenden tot onze contactpersoon inzake de verwerking van persoonsgegevens, te bereiken via legal@advoteam.be of per telefoon op het nummer +32 3 205 06 1
 
De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Belgische Privacycommissie. U behoudt het recht ten alle tijden klacht in te dienen bij deze autoriteit.
Indien u nog verdere vragen heeft over onze privacy statement of indien u wenst de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven te bereiken, kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
ADVOTEAM Advocaten
Britselei 76
2000 Antwerpen
legal@advoteam.be
Telefoonnummer: +32 3 205 06 10
Ondernemingsnummers:  zie rubriek Dienstenwet
 
ADVOTEAM Advocaten behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van ADVOTEAM Advocaten.

Deze privacy statement werd voor het laatst gewijzigd op 08/05/2018.