Britselel 76, 2000 Antwerpen

TARIEVEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden de erelonen aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Advoteam gehanteerd worden voor de advocaat/advocaten die de werkzaamheden verricht heeft/hebben. 

De basisuurtarieven die door Advoteam gehanteerd worden zijn de volgende: € 130,- tot € 250,- exclusief btw.
Advoteam mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Een aanpassing wordt vooraf schriftelijk aan de klant meegedeeld.

Advoteam heeft tevens het recht om in de maand januari van ieder jaar overeengekomen tarieven / vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder. 
Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft Advoteam het recht om een succesfee in rekening te brengen. 

Deze succesfee kan, naar keuze van Advoteam en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

  • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of 
  • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of 
  • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding. 

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten aangerekend. Deze kosten worden forfaitair bepaald op :

  • gewone brief / fax / email: 10,00 euro
  • aangetekende brief: 15,00 euro
  • procedure aktes: 15,00 euro
  • bijkomende pagina’s (brief, fax en e-mail): 10,00 euro
  • verplaatsingskost: 0.45 euro/km
  • opening dossier:  50,00 euro
  • afrekening: 10,00 euro