Britselel 76, 2000 Antwerpen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Dienstverlener: 
Advoteam, te weten Advocatenkantoor Peter L. G. Vercraeye BV BVBA, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0475.038.692, en haar advocaat – vennoot en de advocaat – medewerkers die allen hun diensten verrichten hetzij in naam en voor rekening van Advocatenkantoor Peter L.G. Vercraeye BV BVBA hetzij in eigen naam en voor eigen rekening.

Advocaat – vennoot:
Peter Vercraeye, BV o.v.v. BVBA Peter L. G. Vercraeye met ondernemingsnummer 0475.038.692 en verzekerd middels de collectieve polis Orde Vlaamse Balies.

Advocaat – medewerkers :
Cuppens Lynn, eenmanszaak met ondernemingsnummer 0839.490.953 en verzekerd middels de collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij Bank van Breda; 
Hens Stefanie, eenmanszaak met ondernemingsnummer 0538.888.349 en verzekerd middels de collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij Bank van Breda;  
Reusens Anouk, eenmanszaak met ondernemingsnummer 0838.660.911 en verzekerd middels de collectieve polis Orde Vlaamse Balies bij Bank van Breda.


Artikel 1        Toepasselijkheid

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Advoteam aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Advoteam en de Cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn. 

§ 2. De toepassing van de eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt is uitgesloten.

Artikel 2        Informatieuitwisseling

§ 1. De Cliënt verstrekt aan Advoteam, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Advoteam, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. 

§ 2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar verstrekte informatie. Advoteam is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt. Advoteam informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier. 

Artikel 3        Beroep op derden

§ 1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Advoteam.

§ 2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse en/of gespecialiseerde) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. 

§ 3. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen / erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Advoteam voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

§ 4. Advoteam is niet aansprakelijk voor prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.

Artikel 4        Vergoeding

§ 1. Advoteam zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.  Advoteam mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: erelonen, kantoorkosten en andere kosten. Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd. 

§ 2. De verrichte werkzaamheden worden onder de post erelonen aangerekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Advoteam gehanteerd worden voor de advocaat/advocaten die de werkzaamheden verricht heeft/hebben. 

De basisuurtarieven die door Advoteam gehanteerd worden zijn de volgende: € 130,- tot € 250,- exclusief btw.

§ 3. Advoteam mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Advoteam heeft tevens het recht om in de maand januari van ieder jaar overeengekomen tarieven / vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder. 

§ 4. Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft Advoteam het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van Advoteam en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

 • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of 
 • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of 
 • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding. 

§ 5. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten aangerekend. 

Deze kosten worden forfaitair bepaald op :

 • gewone brief / fax / email: 10,00 euro
 • aangetekende brief: 15,00 euro
 • procedure aktes: 15,00 euro
 • bijkomende pagina’s (brief, fax en e-mail): 10,00 euro
 • verplaatsingskost: 0.45 euro/km
 • opening dossier:  50,00 euro
 • afrekening: 10,00 euro


§ 5. De kosten die Advoteam heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding aan € 0,50 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. 

Advoteam behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. 

§ 6. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. 

§ 7. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan. 

§ 8. Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft Advoteam, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, 

 1. het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals 
 2. het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

Tevens heeft Advoteam in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Artikel 5        Derdengelden

§ 1. Advoteam stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt door aan de Cliënt. 

§ 2. Advoteam mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

§ 3. Advoteam stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

§ 4. In geen geval is Advoteam aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de Cliënt.

Artikel 6        Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Advoteam is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Advoteam twee jaar na het einde van de betrokken opdracht.

Artikel 7        Intellectuele eigendomsrechten 

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Advoteam gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Advoteam toegekende opdracht.

Artikel 8        Beëindiging

De cliënt en Advoteam kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de  overeenkomst beëindigen zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9        Identificatieplicht 

Advocaten vallen sinds 2 februari 2004, voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). 

Op grond van deze wetgeving zijn advocaten ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Bovendien geldt gedurende de hele duur van de werkzaamheden een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie wordt gevraagd. 

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen tegenover de cliënten (natuurlijke en rechtspersonen) zelf, maar eveneens tegenover hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 

Artikel 10    Archivering

Corbus Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. 

Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 11    Ongeldigheid of nietigheid 

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 

Artikel 12     Toepasselijk recht – bevoegde rechter

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken te Antwerpen, onverminderd het recht voor Advoteam om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Cliënt.